logorucola04

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken rond de vereniging. Denk aan de ledenadministratie, de financiën, contacten met de gemeente en andere instanties.

Voorzitter (Interim): Geertje Mak
Secretaris / Ledenadministrateur: Annelies van Roosmalen
Penningmeester: Bas ten Haaf
Algemeen bestuursleden: Faruk Alp
 
Het bestuur vergadert maandelijks, behalve in juli en augustus. Wilt u een gesprek met het bestuur?
Neem dan contact op voor een afspraak en dan nodigen wij u uit op een vergadering.
 
 

Akte van oprichting

Notariskantoor Mr J.G. de Boer

Lobbendijk 4, Houten

Postbus 254, 3990 GB Houten

(030) 6371213

(030) 6375167

Afschrift

Van de akte van Oprichting van volkstuinvereniging De Doordouwers

Akte de dato 16 juli 1999

9260jMVE

VERENIGING

Heden, de zestiende juli negentienhonderd negenen negentig verschenen voor mij, Mr Johan Georg de Boer, notaris ter standplaats Houten:

1. mevrouw Yvonne Hoogendijk, grafisch vormgever, geboren te Utrecht op een en twintig januari negentienhonderd een en zestig (Paspoort nummer: N25266903), wonende Korenbloem 46 te 3984 CS Odijk, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, ten deze handelende als voorzitter van de vereniging: Volkstuinvereniging De Doordouwers, statutair gevestigd te Utrecht, (feitelijk gevestigd Begijnekade 5, 3512 VT Utrecht) hierna te noemen: "de vereniging";

2. de heer Matthijs Schumacher, electromonteur, l geboren te Maartensdijk op acht oktober negen tienhonderd zes en veertig (Rijbewijs nummer: 3161384122), wonende Kruisdwarsstraat 4 te 3581 GL Utrecht, gehuwd, ten deze handelend als penningmeester van de vereniging.

De comparanten verklaarden:

INLEIDING

De vereniging is opgericht op zeven mei negentien honderd negen en negentig. De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van zeven juli negentienhonderd negen en negentig is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven. –

STATUTEN

Artikel 1. Naam, zetel en duur

1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniqinq De Doordouwers die in de Statuten en reglementen verder worden aangeduid met: "de vereniging".

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht, gemeente Utrecht.

3. De vereniging is opgericht op zeven mei negentienhonderdnegenen¬negentig.

4. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.

5. De vereniging is lid van het "Algemeen Verbond van volkstuinders vereniging in Nederland", hierna te noemen: "AVVN".

De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

Artikel 2. Organen

Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 3. Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het behoud van het huidige volkstuinencomplex op het perceel aan de Gageldijk te Utrecht, thans kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie I nummer 206 en groot twee hectare eenenveertig are en drieënzeventig centiare, als volkstuinen

b. indien de eerste doelstelling gerealiseerd is: het huren, verhuren en beheren van de percelen op de huidige locatie;

c. indien de eerste doelstelling niet bereikt wordt: het verkrijgen van vervangende grond van gelijke kwaliteit en omvang in de nabije omgeving van het huidige perceel. Deze grond dient direct na de datum dat het huidige perceel verlaten moet worden, gebruikt kunnen worden;

d. het behartigen van de belangen van de leden

e. het werven van meer leden, mede onder de huidige huurders

f. het bevorderen van het amateurtuinieren.

Artikel 4. Leden

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten en aan wie één of meer tuinen tuin in gebruik zijn gegeven.

3. Het lidmaatschap van de vereniging heeft betrekking op de tuin (en) die aan het lid in gebruik is/zijn gegeven. Aan een lid kunnen meerdere tuinen in gebruik worden gegeven.

4. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. Bij niet toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden

1. Leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de Statuten en de reglementen van de vereniging en de besluiten van haar organen na te leven

b. de belangen van de vereniging niet te schaden

c. de door de overheid terzake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven voorschriften en/of aanwijzingen na te leven

d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen, en ook om ten behoeve van de leden verbintenissen aan te gaan.

3. De vereniging kan, voor zover uit de Statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en voorzover dit in de Statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging ten behoeve van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen.

4. Een lid is voor iedere aan hem in gebruik gegeven tuin verplicht een door de algemene vergadering vastgestelde entreegeld te voldoen.

5. Indien een lid niet tijdig aan een financiële verplichtingen voldoet, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim en aan de vereniging de wettelijke rente verschuldigd. Indien hij na een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij voorts vijftien procent (15%) aan buitenrechtelijke kosten verschuldigd indien de vereniging rechtsbijstand heeft ingeroepen.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

1. Het bestuur geeft een lid voor de duur van het lidmaatschap één of meer tuinen in gebruik en bepaalt welke tuinen.

2. Het lid aanvaardt een tuin in de staat waarin deze verkeert en vrijwaart de vereniging voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

3. In de door het lid aan de vereniging per tuin verschuldigde contributie zijn begrepen alle op zijn tuin(en) rustende lasten, waaronder door de vereniging aan derden, waaronder de overheid en het AVVN verschuldigde bedragen. De algemene vergadering stelt vast op welke wijze de lasten van de vereniging over de leden worden omgeslagen. Het bestuur kan een lid toestaan om na vooraf verkregen toestemming van het bestuur op de aan het lid in gebruik gegeven tuin(en) een tuinhuisje en andere bouwsels te plaatsen en beplantingen aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan de door het bestuur en door de overheid daaraan gestelde eisen. Deze eisen worden in een afzonderlijk reglement vastgelegd.

4. a. Een lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten en goed en regelmatig te onderhouden. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan anderen dan de vereniging in onderpand te geven of over te dragen, met uitzondering van die gevallen waarvoor schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen.

b. Ter voldoening van al wat een lid op grond van zijn lidmaatschap aan de vereniging verschuldigd is, geeft het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap al zijn (toekomstige) bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan de vereniging in pand. Bovendien verleent het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging aan de vereniging om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen over te gaan indien hij in gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat hem door het bestuur een laatste termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

c. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen, dan is het bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond van het lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat de vereniging , van het lid onder zich heeft of zal krijgen en met de opbrengst van de verkoop van de bouwsels en beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor rekening van het lid.

d. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval zijn tuin(en) en bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikellid bepaalde.

Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of en toe te laten lid te verkopen.

6. a. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin (en) als "zwarte grond" (dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoegen van het bestuur aan de vereniging op te leveren.

b. Blijft hij hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt/worden de tuin(en) voor rekening van het lid in de lid 6 onder a vermelde staat gebracht. In dat geval wordt het lid geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn op of in zijn tuin(en} bevindende eigendommen. Ingeval van royement of opzegging door de( vereniging bepaalt het bestuur de datum waarop aan het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet_ gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

6. Behalve in geval van overlijden en ontzetting, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, alsmede de verkoop of overdracht van zijn bouwsels en beplantingen daaronder begrepen. In bedoelde gevallen stelt het bestuur de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.

7. a. Indien het lidmaatschap van het lid eindigt als gevolg van één van de onder lid 1 sub a, b of c genoemde gronden, heeft mits de door het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is geëindigd de over het lopende boekjaar verschuldigde contributie is voldaan diens echtgeno{ot{e), partner of één van diens daartoe schriftelijk door het lid aangewezen meerderjarige kinderen het recht om als lid van de vereniging te worden toegelaten.

b. Het verzoek tot toelating als lid op grond van het bepaalde onder a dient, tenzij het bestuur anders bepaalt, binnen één maand na het eindigen van het lidmaatschap schriftelijk aan het bestuur te worden verzocht bij gebreke waarvan het recht tot toetreding is vervallen.

c. Indien van de onder a genoemde mogelijkheid tot toetreding gebruik wordt gemaakt, dan zal, deze persoon geacht worden het lidmaatschap J, van het gewezen lid ten aanzien van dezelfde tuin{en) te hebben voortgezet. Dit brengt ondermeer met zich mee dat:

er terzake van de toetreding geen entreegeld verschuldigd zal zijn; de tuin{en} aan het toegetreden lid in gebruik worden gegeven in de staat waarin deze zich ten tijde van het eindigen van het lidmaatschap van het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is geëindigd bevond(en), waarbij de tussen het eindigen van het lidmaatschap van het lid en de toetreding van het nieuwe lid gelegen periode geacht wordt geen wijziging te hebben gebracht in de staat van de tuin{en); het toegetreden lid over het lopende boekjaar geen contributie verschuldigd is.•

Artikel 8. Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. a. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie.

b. Personen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkertijd in het bestuur zitting hebben.

4. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.

5. a. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Onder een jaar wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

b. In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt door de algemene vergadering zo mogelijk binnen vier maanden voorzien.

6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

7. Het lidmaatschap van bestuur eindigt door overlijden, door ontslag en bedanken, en ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden bestuur en vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature{s} aan de orde komt.

3. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van toepassing op het in gebruik geven van tuinen.

Het bestuur is niet bevoegd beslissingen te nemen, waarvan de financiële verplichtingen de voor dat boekjaar vastgestelde begroting in totaal met meer dan tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2.500rOO) overschrijden.

5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de—penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Artikel 10. Commissies

Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te regelen, voor zover deze niet geregeld zijn in de Statuten of in de reglementen. Commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het• orgaan dat hen heeft ingesteld.

Artikel 11. Besluitvorming

1. a. Tenzij in de Statuten of in de reglementen anders is bepaald, worden besluiten in het bestuur algemene vergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen als bedoeld onder b. worden afgetrokken.

b. Ongeldig zijn stemmen die: blanco zijn, zijn ondertekend onleesbaar zijn, een persoon niet duidelijk aanwijzen, de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is, voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten, meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

c. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

d. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.

2. a. Per aan het lid in gebruik gegeven tuin kan door een lid in de algemene vergadering één stem worden uitgebracht.

b. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in de algemene vergadering zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.

c. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.

3. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende gesloten briefjes.

4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen vindt een tweede stemming plaats. Heeft opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waarbij niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd. Op de persoon, op wie bij die herstemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, kunnen bij de daarop volgende nieuwe herstemming geen stemmen worden uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5. In de algemene vergadering kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij ten minste twee/derden van de leden van de algemene vergadering instemmen met de behandeling van het onderwerp.

6. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van en genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde wanneer een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. De bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn bij een algemene vergadering geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 12. Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toer die niet door de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.

2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

3. de algemene vergadering benoemt jaarlijks één of meer afgevaardigden die de vereniging vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de AVVN.

4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13. Bijeenroeping algemene vergadering

1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.

2. a. De bijeenroeping gebeurt per brief met toevoeging van de agenda aan de bij de vereniging bekende adressen van de leden.

b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen dit ter beoordeling van het bestuur kan deze termijn worden bekort.

3. a. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

b. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het onder a bedoelde verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen der verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

4. Op de algemene vergadering komen in ieder geval aan de orde:

a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b. jaarverslag van het bestuur;

c. het financieel jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

d. het verslag van de kascommissie;

e. de vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;

f. ingediende voorstellen.

Artikel 14 Toegang algemene vergadering

1. De algemene vergadering zijn openbaar. Alle leden hebben toegang. Het bestuur beslist of anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene vergadering. Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Een algemene vergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, een lid van het bestuur of vier leden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bestuur, de leden en diegenen die door de algemene vergadering daartoe worden toegelaten. Over wat in een besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 15. Rekening en verantwoording

I. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens verlenging met een termijn van vijf maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurslid, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding van gemaakt.

b. Indien het bestuur niet in de algemene vergadering, of bij verlenging niet binnen de stelde termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. { .

3. a. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2 bedoelde stukken te doen onderzoeken door een door de kascommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene vergadering.

b. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de algemene vergadering worden benoemd en die geen lid van het bestuur mogen zijn.

d. Het bestuur is verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie en strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.

5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de daarvoor door de Wet vereiste termijn te bewaren.

Artikel 16. Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. entreegelden

b. de jaarlijks voor de leden per tuin vastgestelde vergoeding

c. rente inkomsten d. overige afdrachten van de leden en baten.

Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt geen terugbetaling plaats van entreegelden en andere door het lid reeds betaalde vergoedingen.

Artikel 17. Reglementen en uitvoeringsbesluiten

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Statutenwijziging

1. In de Statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken.

2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat in geval van een bijeenroeping van een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging behalve vermelding de oproepingsbrief voor de desbetreffende algemene vergadering, tenminste veertien dagen vóór de vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene vergadering met ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan na hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.

De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin de vereniging is ingeschreven.

Artikel 19. Ontbinding en vereffening

1. a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering.

b. Het bepaalde in artikel 18 is van overeenkomstige toepassing, dit met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van artikel 19.

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan één of meer anderen opdraagt.

3. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren gedurende de door de Wet vereiste termijn na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor het( batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een gelijk deel.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Houten op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij notaris ondertekend.

Volgen handtekeningen